Mors dag

Mors dag infaller den sista söndagen i maj, och är ett tillfälle att ägna sin mor lite extra värme och omtanke. Även om Mors Dags historia är relativt kort jämfört med många andra traditioner så har dagen fått ett starkt fäste runtom i världen.

Amerikanskt fredsaktivist

Den anses ha grundats av amerikanskan Anna Jarvis (1864-1948), som år 1908 hon höll en minnesstund för sin avlidne mor Ann Jarvis (1832-1905). Ann hade ägnat en stor del av sin energi åt att vårda sårade soldater från båda sidor under amerikanska inbördeskriget, och var känd som en fredsaktivist. Hon hade redan 1870 utropat Mors Dag som ett tillfälle för mödrar över hela landet att enas för att främja vänskap och fred. Efter hennes död ville dottern Anna hedra sin mors önskan, och var drivande till att Mors Dag skulle bli en officiell dag, vilket också skedde år 1914.

Äppelblommor. ©Petzällphoto

Kärnfamilj och nationalromantik bidrog till kvinnans stärkta ställning

Efter lanseringen i USA så spred sig högtiden snabbt till andra delar av världen. I Sverige togs initiativet av författarinnan Cecilia Bååth-Holmberg (1857-1920), som även skrivit den svenska översättningen av den danska psalmen ”härlig är jorden”. Cecilia var även gift med den socialkonservative ideologen, samhällsdebattören och författaren Teodor Holmberg.

Under 1800-talet blomstrade nationalromantiken i Europa och i Sverige. Detta, i kombination med kärnfamiljens betydelse, kan ha haft stor betydelse för högtidens snabbt tilltagande popularitet och spridning. Det låg i tiden att lyfta fram kvinnans oumbärliga roll i samhället och i familjen. Cecilias make var även tidig (1906) med att ta ställning för allmän rösträtt för både män och kvinnor, och att dessa skulle åtnjuta samma fri-och rättigheter.

Uppvaktning av mors dag på ålderns höst. ©Petzällphoto

Hur firandet kunde gå till

År 1920 trycktes ett häfte som hette ”Mors dag”, som innehöll en beskrivning av hur firandet kunde gå till. Dagen delades upp i två delar – i och utanför hemmet:

I hemmet

 1. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång.
 2. Mor hälsas på morgonen med sång av barnen.
 3. Hon bjudes före uppstigandet på godt kaffe och bröd, beredt av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.
 4. Hon beredes, så långt det är möjligt, vila och frihet från allt hushållsarbete den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska.
 5. Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten högtidlighet, där far i huset medverkar. Något vackert läses upp, utantill och ur detta häfte, och hjärtats tack bringas Mor, som är hemmets sammanhållande kraft. Barnen utbedja sig för Mors förlåtelse för all ohörsamhet och bristande tacksamhet, för allt som vållat Mor sorg, suckar, bekymmer och svårigheter.
 6. Frånvarande barn hälsa Mor med brev eller telegram eller vykort, som särskilt gjorts och tillhandahållits på Mors dag.

Utanför hemmet

 1. Mors dag firas med allmän flaggning.
 2. I kyrkor och bönhus erinra prästen och predikanten om Mors dag och om hennes betydelse för hem och samhälle.
 3. Efter slutad gudstjänst går man i procession ut på kyrkogården, där psalmer sjungas och där mödrars gravar äro prydda med blommor.
 4. Om aftonen kunna festligheter ordnas i skolsalar och i andra offentliga lokaler, varvid programmet upptager sång, tal, uppläsning ur detta häfte, kaffe med dopp. Alla mödrar äro inbjudna som gäster. Ungdomsföreningar av olika slag, nykterhets- och föredragsföreningar, präster, lärare och lärarinnor kunna åtaga sig anordnandet av dylika festligheter.
 5. I god tid före firandet av Mors dag kunna gåvor av penningar eller av annat slag vara insamlade till förmån och glädje för obemedlade goda mödrar och änkor, kanske även till beredande av sommarvila åt någon sjuk eller utarbetad moder.
 6. Mors dag firas stilla och värdigt. Mors dag vare en familjekärlekens, en tacksamhetens och en löftets dag!
”Mors dag” 1920

I häftet fanns även några berättelser, sånger och dikter som på olika sätt knöt an till modersgestalten. Där återfinns bland annat följande visa som lämpar sig för barnasång enligt ovan beskrivning:

”Mors dag” 1920

Slutligen vill vi önska alla en underbar mors dag. Ta hand om och var rädda om varandra. Passa även på att skänka en tanke till alla mödrar som inte längre finns bland oss, men som fortfarande lever kvar i minnet.

Källor

https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/mors-dag

https://en.wikipedia.org/wiki/Mother%27s_Day

”Mors dag” 1920

Arvid Nikolausson